KOW-KAN  Jaskółowo, dn. 10.09.2019

KOW-KAN Daniel Kowalewski
Jaskółowo 57, 05-190 Nasielsk
NIP: 531 161 06 60

ZAPYTANIE OFERTOWE
na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszenia kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. 2018 poz. 396)

W związku z realizacją operacji: „Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup maszyn do robót ziemnych i zwiększenie zatrudnienia”, proszę o przedstawienie oferty na dostawę koparko-ładowarki.

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparko-ładowarki, spełniającej poniższe kryteria:
a. Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji: 2019
b. Waga maszyny: min 8.500 kg
c. Głębokość kopania: min. 5,90 m
d. Koła maszyny: 20 cali przód, 26 cali tył
e. Silnik turbodoładowany o mocy znamionowej maksimum 55 kW/ 75 KM, spełniający normę emisji spalin minimum Stage 3B lub równoważną
f. Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydatku min. 160 l
g. Wysokość załadunku łyżki ładowarkowej: min. 3.400 mm
h. Blokada tylnego mostu w 100%
i. Maszyna wyposażona w szybkozłącze koparkowe oraz 3 łyżki kopiące: tak zwane: „60”, „90” i „skarpówka” o szer. ok 1600 mm
j. Gwarancja maszyny: minimum 12 m-cy bez limitu motogodzin
k. Serwis gwarancyjny: bezpłatny dojazd do maszyny w czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia w ciągu dnia roboczego, czas naprawy: maksymalnie do 3 dni

Termin realizacji zamówienia:
a. Dostawa maszyny do miejsca realizacji projektu, tzn.: Jaskółowo 57, 05-190 Nasielsk, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

2. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zadania. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej maszyny, co potwierdzi odpowiednim certyfikatem.

3. Kryteria oceny oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium/kryteria: Cena oferty brutto – 100%, tj. max 100 punktów

4. Opis sposobu przyznawania punktacji:
W ramach kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów, wynikającą z działania: C=Cmin/Cb x 100, gdzie: C – liczba punktów w kryterium cena zamówienia Cmin – cena oferty z najniższą ceną zamówienia Cb – cena oferty z badanej zamówienia W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, w określonym w wezwaniu terminie. Wykonawcy składając oferty, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż przedstawione w złożonych ofertach. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium oceny ofert.

5. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać na adres mailowy: biuro@kowkan.pl do dnia 18.09.2019 do godz. 17.00 Zamawiający potwierdzi otrzymanie oferty poprzez przesłanie potwierdzenia odbioru oferty na adres mailowy, z którego oferta została wysłana. Informacje o wyborze Wykonawcy zostaną przesłane do oferentów pocztą elektroniczną na adresy mailowe, z których oferty zostały dostarczone do Zamawiającego.

6. Przesłanki do odrzucenia oferty Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub b) została złożona przez podmiot: • niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub • powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, lub c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. Wymienione wyżej powiązania polegają na: • uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika; • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

7. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, jeżeli zadanie jest podzielne i beneficjent dopuścił taką możliwość
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8. Zmiana umowy Zamawiający nie przewiduje zmian w umowie.

9. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

10. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, załączonym do Zapytania Ofertowego. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być złożona w języku polskim, w walucie PLN. Termin związania ofertą: 30 dnia od momentu upływu terminu złożenia ofert. D o oferty należy dołączyć: a. Charakterystykę maszyny (opis przedmiotu zamówienia), w pełni nawiązujący do parametrów określonych w zapytaniu ofertowym b. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu c. Certyfikat producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta d. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

11. Dane osoby udzielającej informacji w sprawie przedmiotu zamówienia: Daniel Kowalewski, tel. 510 099 074, biuro@kowkan.pl

12. Załączniki: a. Formularz ofertowy b. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu c. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych d. Wzór Umowy
Niniejsze Zapytanie Ofertowe oraz Załączniki do przygotowania oferty dostępne są na Portalu Ogłoszeń ARiMR:
https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#podglad_ogloszenia

Daniel Kowalewski
KOW-KAN Daniel Kowalewski
Jaskółowo 57, 05-190 Nasielsk
NIP 531 161 06 60

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOW-KAN Daniel Kowalewski z siedzibą w Jaskółowo 57, 05-190 Nasielsk, tel. 510 099 074, biuro@kowkan.pl 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z Zapytaniem Ofertowym: „W związku z realizacją operacji: „Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup maszyn do robót ziemnych i zwiększenie zatrudnienia”, proszę o przedstawienie oferty na dostawę koparko-ładowarki.” 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 4. pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7. posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8. nie przysługuje Pani/Panu: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.18.09.2019
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
Zamawiający przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w dniu 18.09.2019 roku o godz. 17.00

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 280.000,00 PLN netto, 344.400,00 PLN brutto
2) ofertę złożyli w terminie:

1.            Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.    

Cena: 335.856,91 PLN brutto, 273.054,40 PLN netto

Gwarantuje wykonanie zamówienia zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego

2.            ASbud Sp. z o.o.

Oferta z dnia 18.09.2019             

Cena: 342.000,00 PLN brutto, 278.048,78 PLN netto

Gwarantuje wykonanie zamówienia zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego


Daniel Kowalewski
KOW-KAN Daniel Kowalewski
Jaskółowo 57, 05-190 Nasielsk
NIP 531 161 06 60

25.09.2019
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe Zamawiający otrzymał 2 oferty:

 

1.            Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.

Oferta z dnia 17.09.2018             

Cena: 335.856,91 PLN brutto, 273.054,40 PLN netto

Termin dostawy, gwarancja, okres związania ofertą, specyfikacja maszyny, oświadczenia – zgodnie z Zapytaniem Ofertowym

2.            ASbud Sp. z o.o.

Oferta z dnia 18.09.2019             

Cena: 342.000,00 PLN brutto, 278.048,78 PLN netto

Termin dostawy, gwarancja, okres związania ofertą, specyfikacja maszyny, oświadczenia – zgodnie z Zapytaniem Ofertowym

 

W trakcie badania ofert Zamawiający ustalił co następuje:

1.            Oferenci spełniają warunki udziału w postępowaniu, oferty nie podlegają odrzuceniu, oferty  są zgodne z treścią Zapytania Ofertowego.

2.            Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym kryteriami jakimi kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej jest: Cena ofertowa brutto – 100% (100 pkt)

3.            Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, punkty zdobyte przez poszczególne oferty

Numer oferty                                                  Cena lub koszt

1.            Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.                               100,00 %

2.            ASbud Sp. z o.o.                                             98,20 %

 

Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę : 

Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.

Ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek

05-092 Łomianki

 

Wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu, oferta  jest zgodna z treścią zapytania ofertowego. Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym kryteriami jakimi kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej jest: Cena ofertowa brutto – 100%. Wybrany Wykonawca otrzymał 100% w kryterium Cena, zatem jego oferta jest najkorzystniejsza dla Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego z wykonawców.

Daniel Kowalewski
KOW-KAN Daniel Kowalewski
Jaskółowo 57, 05-190 Nasielsk
NIP 531 161 06 60